Steenweg 46 en 48_04.jpg Steenweg 46 en 48_04 wit.jpg Steenweg 46 en 48_04 lijnen.jpg Steenweg 46 en 48_05.jpg Steenweg 46 en 48_01.jpg Steenweg 46 en 48_02.jpg Steenweg 46 en 48_06.jpg Steenweg 46 en 48_07-2.jpg Steenweg 46 en 48_08.jpg Steenweg 46 en 48_09.jpg Steenweg 46 en 48_10.jpg Steenweg 46 en 48_11.jpg Steenweg 46 en 48_12.jpg Steenweg 46 en 48_13-2.jpg Steenweg 46 en 48_14.jpg Steenweg 46 en 48_15.jpg Steenweg 46 en 48_16.jpg Steenweg 46 en 48_17.jpg Steenweg 46 en 48_18.jpg Steenweg 46 en 48_19.jpg Steenweg 46 en 48_20.jpg Steenweg 46 en 48_21.jpg Steenweg 46 en 48_22.jpg Steenweg 46 en 48_23.jpg
Steenweg 46 en 48_04.jpg
Steenweg 46 en 48_04 wit.jpg
Steenweg 46 en 48_04 lijnen.jpg
Steenweg 46 en 48_05.jpg

Te huur: Steenweg 46-48, 3511 JS Utrecht

€ 122.500,- /jr
Type object Winkelruimte
Aanvaarding In overleg
Totale VVO 207 m²

Beschrijving

Algemeen
In het hartje van centrum Utrecht aan de Steenweg, zijn thans een tweetal winkelpanden van in totaal circa 202m2 beschikbaar. De panden zijn momenteel samengevoegd doch ook afzonderlijk te huur, waarbij:
- nummer 46 beschikt over een vloeroppervlak van ca. 137m² verdeeld over de begane grond, 1e, 2e en 3e verdieping;
- nummer 48 beschikt over een vloeroppervlak van ca. 65m² verdeeld over de begane grond en een souterrain op stahoogte (ca. 2,48m hoog).

Omgeving
De Steenweg is een geliefde en drukbezochte winkelstraat in het centrum van Utrecht. Deze karakteristieke A1 winkelstraat is een van de belangrijkste verbindingsstraten van het centrum van de stad en is gelegen in het voetgangersgebied van de oude binnenstad en kent een hoge passantenstroom. Doordat de Steenweg op loopafstand van het centraal station, Hoog Catharijne en de Domtoren is gelegen trekt de straat jaarlijks vele toeristen uit binnen- en buitenland. De Steenweg huisvest een divers aanbod aan (inter)nationaal opererende filiaalbedrijven, modespeciaalzaken en horecaformules, waaronder Hema, JD Sports, Le Ballon, Sissy—Boy, Timberland, Fred de la Bretonnière, Omoda, Schaap & Citroen en Rituals.

Bereikbaarheid
Per auto:
De Steenweg kan het beste worden bereikt via de Mariastraat, de Choorstraat, Bakkerstraat of de Lange Elisabethstraat. Door de centrale ligging van Utrecht is de stad goed bereikbaar per auto.

Per openbaar vervoer:
De Steenweg ligt op loopafstand van Utrecht Centraal. Vanaf hier vertrekken diverse bussen, trams en treinen in alle windrichtingen.

Parkeren:
Er is een In de nabije omgeving van de Steenweg zijn diverse betaalde parkeergarages gelegen.

Bestemming en gebruik
Conform bestemmingsplan 'Centrum- 1', dit houdt in dat het pand voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Globaal genomen: Detailhandel en publieksgerichte dienstverlening.

Opleveringsniveau
De winkelruimtes worden casco verhuurd, geheel vrij van huur en/of andere gebruiksrechten, doch mede door voorgaande huurder(s) zijn diverse voorzieningen in het gehuurde aangebracht. Oplevering zal dan ook plaatsvinden in huidige staat. Onderhoud en-/of vervanging van deze ‘om niet’ ter beschikking gestelde zaken zijn voor rekening van huurder. Bij het einde van de huur dient het gehuurde in casco staat te worden opgeleverd, tenzij anders door partijen schriftelijk is overeengekomen.

Huurprijs
€ 10.208,33 per maand (€122.500,-- per jaar).

Servicekosten
Niet van toepassing, Huurder dient voor eigen rekening en risico overeenkomsten te sluiten met de desbetreffende (nuts)bedrijven.

BTW
Indien huurder niet aan het “90%-criterium” voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Huurtermijn
In principe een huurperiode van 5 jaar gevolgd door verlengingstermijnen van telkens 5 jaar. Een kortere aanvangshuurperiode is bespreekbaar.

Opzegtermijn
12 maanden voor expiratiedatum

Huurbetaling
De totale betalingsverplichting dient per kwartaal vooruit te worden voldaan.

Zekerheidstelling
Een doorlopende bankgarantie ter grootte van drie maanden huur en servicekosten te vermeerderen met de geldende BTW.

Huurindexering
Jaarlijks, voor het eerst één (1) jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De volgens het bovenstaande geïndexeerde huurprijs zal nimmer lager zijn dan die van de voorafgaande huurjaren.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal zijn gebaseerd op het meest actuele model zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), inclusief de algemene bepalingen.

Afmetingen en plattegronden
Zie NEN 2580 meetrapport.
Toelichtingsclausule NEN2580 (De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580).
De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Aanvaarding
In overleg

Bijzonderheden:
- Bouwjaar gebouw: voor 1906;
- Welstandsklasse A1;
- Frontbreedte circa 6,90 meter;
- Energielabel: is niet van toepassing (gemeentelijk monument);
- De winkelruimtes zijn thans samengevoegd maar kunnen ook afzonderlijk worden gehuurd;
- Dit betreft een collegiale verhuur met kantoor Cushman & Wakefield Amsterdam;
- De winkelruimten wordt in de huidige staat opgeleverd;
- De aansluiting en het verbruik van data- en telecommunicatievoorzieningen zijn niet in de huurprijs begrepen, dit komt voor rekening en installatie van de huurder.

Voorbehoud
Deze objectinformatie is geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van goedkeuring door opdrachtgevers c.q. eigenaren van de objecten. Er is hier sprake van twee pandeigenaren. Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgevers c.q. eigenaren van de objecten. Aan de in deze brochure vermelde teksten, tekeningen en opgegeven metrages kunnen geen rechten worden ontleend.

ENGLISH TRANSLATION

General
In the heart of the center of Utrecht on Steenweg, two retail properties with a total of approximately 202m2 are currently available. The properties are currently merged but can also be rented separately, whereby:
- number 46 has a floor area of ​​approximately 137m² divided over the ground floor, 1st, 2nd and 3rd floor;
- number 48 has a floor area of ​​approx. 65m² divided over the ground floor and a basement with standing height (approx. 2.48m high).

Surroundings
The Steenweg is a popular and busy shopping street in the center of Utrecht. This characteristic A1 shopping street is one of the main connecting streets of the city center and is located in the pedestrian zone of the old town and has a high traffic flow. Because the Steenweg is located within walking distance of the central station, Hoog Catharijne and the Dom Tower, the street attracts many tourists from home and abroad every year. The Steenweg houses a diverse range of nationally and internationally operating branch companies, fashion specialists and catering formulas, including Hema, JD Sports, Le Ballon, Sissy—Boy, Timberland, Fred de la Bretonnière, Omoda, Schaap & Citroen and Rituals.

Accessibility
By car:
The Steenweg can best be reached via Mariastraat, Choorstraat, Bakkerstraat or Lange Elisabethstraat. Due to the central location of Utrecht, the city is easily accessible by car.

By public transport:
The Steenweg is within walking distance of Utrecht Central Station. Various buses, trams and trains depart from here in all directions.

Parking:
There are several paid parking garages located in the vicinity of Steenweg.

Destination and use
In accordance with zoning plan 'Centrum-1', which means that the building can be used for various purposes. Broadly speaking: Retail and public services.

Delivery level
The retail spaces are rented out as a shell, completely free of rent and/or other usage rights, but various facilities have been installed in the rented accommodation partly by previous tenant(s). Delivery will therefore take place in its current state. Maintenance and/or replacement of these items made available 'free of charge' are at the expense of the tenant. At the end of the lease, the leased property must be delivered in its shell condition, unless the parties have agreed otherwise in writing.

Rental price
€ 10,208.33 per month (€ 122,500 per year).

Service fee
Not applicable, Lessee must conclude agreements with the relevant (utility) companies at its own expense and risk.

VAT
If the tenant does not meet the “90% criterion”, the rental will be tax-exempt by operation of law. In that case, the agreed basic rent, excluding turnover tax, will be increased in such a way that the financial disadvantage incurred by the lessor is compensated.

Rental term
In principle a rental period of 5 years followed by extension periods of 5 years each time. A shorter initial rental period is negotiable.

notice period
12 months before expiration date

Rent payment
The total payment obligation must be paid quarterly in advance.

security
A continuous bank guarantee of three months' rent and service costs plus the applicable VAT.

Rent indexing
Annually, for the first time one (1) year after the lease commencement date, based on the change in the monthly price index according to the consumer price index (CPI), series CPI for all households (2015=100), published by Statistics Netherlands (CBS) . The rental price indexed according to the above will never be lower than that of the previous rental years.

Rental agreement
The lease will be based on the most current model as determined by the Real Estate Council (ROZ), including the general provisions.

Dimensions and plans
See NEN 2580 measurement report.
Explanatory clause NEN2580 (The Measurement Instruction is based on the NEN2580).
The Measurement Instruction is intended to apply a more unambiguous way of measuring to give an indication of the usable surface. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to differences in interpretation, rounding off or limitations when performing the measurement.

Acceptance
In consultation

Particularities:
- Building year: before 1906;
- Well-being class A1;
- Front width approximately 6.90 meters;
- Energy label: does not apply (municipal monument);
- The retail spaces have now been merged, but can also be rented separately;
- This concerns a collegiate rental with the Cushman & Wakefield Amsterdam office;
- The retail space will be delivered in its current state;
- The connection and consumption of data and telecommunication facilities are not included in the rent, this is for the account and installation of the tenant.

Caveat
This object information is without obligation and subject to approval by clients or owners of the objects. There are two property owners here. Any rental transactions must be submitted for approval to clients or owners of the objects. No rights can be derived from the texts, drawings and dimensions stated in this brochure.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 00841
Huurprijs € 122.500,- per jaar
Inrichting Niet gestoffeerd
Inrichting Niet gemeubileerd
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Dinsdag 4 oktober 2022
Bouw
Type object Winkelruimte
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
VVO 207 m²
Indeling
Aantal bouwlagen 3
Locatie
Ligging Dichtbij openbaar vervoer
In centrum
Nabij school
Nabij treinstation
Nabij winkelcentrum
Lokale voorzieningen Bank binnen 500 meter
Geldautomaat binnen 500 meter
Recreatie binnen 500 meter
Restaurant binnen 500 meter
Winkel binnen 500 meter
Supermarkt binnen 500 meter
Bereikbaarheid Bushalte binnen 500 meter
Busknooppunt binnen 500 meter
Treinstation binnen 500 meter
Trein voorhalte binnen 500 meter
Afrit van de snelweg op 1500 meter tot 2000 meter
Tramhalte binnen 500 meter
Tramknooppunt binnen 500 meter
Uitrusting
Heeft een showroom Ja

Kaart

Sluiten

Recent bekeken